White Circle Alexander Rodchenko, 1918

White Circle 
Alexander Rodchenko, 1918